Mámivý dúšok

M miv d ok None

 • Title: Mámivý dúšok
 • Author: Margita Figuli
 • ISBN: 9788070909324
 • Page: 444
 • Format: Hardcover
 • None

  • BEST MOBI "✓ Mámivý dúšok" || DOWNLOAD (Zip) ↠
   Margita Figuli

  About Author

  1. Margita Figuli, za slobodna Margita Figuliov , po sob i Margita ustrov , pseudonymy Morena, O ga Morena bola slovensk spisovate ka, prekladate ka a autorka literat ry pre deti a ml de.Narodila sa v ro n ckej rodine Gymnazi lne t di za ala v Dolnom Kub ne, no maturovala na Obchodnej akad mii v Banskej Bystrici 1924 1928 Chcela pokra ova v t diu, no jej pokus o t dium maliarstva v Prahe jej nevy iel Pracovala ako anglick kore pondentka v Tatra banke v Bratislave do roku 1941 , nesk r sa venovala len liter rnej innosti Popri zamestnan tudovala na konzervat riu hru na klav ri.Margita Figuli je v raznou predstavite kou slovensk ho naturizmu v novelistickej a rom novej tvorbe Publikova za ala u v roku 1930 v asopise Slovensk nede a i v kalend roch Tatra banky, nesk r tie v asopisoch El n, Slovensk poh ady, ivena a in V jej ran ch pr cach dominuj t my z prostredia soci lnej, zemepisnej i spolo enskej perif rie, nesk r tie l ska, soci lny s cit a s asn spolo ensk probl my V tematickej rovine vyu ivala legendick , m tick a rozpr vkov prvky Okrem vlastnej tvorby sporadicky prekladala z e tiny Karel apek, Karel Jarom r Erben a i

   Reply

  Mámivý dúšok Comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *