Ràithean airson Sireadh / Seasons for Seeking: Dàin Rumi airson a’ Mhìosachain Ghàidhealaich an Albainn Nuaidh / Poems of Rumi for the Gaelic Cultural Calendar in Nova Scotia

R ithean airson Sireadh Seasons for Seeking D in Rumi airson a Mh osachain Gh idhealaich an Albainn Nuaidh Poems of Rumi for the Gaelic Cultural Calendar in Nova Scotia Tha an ceathramh cruinneachadh do bh rdachd aig Lodaidh MacFhionghain a cur feairt air eadar theangachaidhean do mh neachaidhean Rumi a rinn Coleman Barks an cuide ri d in a rinn MacFhionghain fh in T

 • Title: Ràithean airson Sireadh / Seasons for Seeking: Dàin Rumi airson a’ Mhìosachain Ghàidhealaich an Albainn Nuaidh / Poems of Rumi for the Gaelic Cultural Calendar in Nova Scotia
 • Author: Lodaidh MacFhionghain Coleman Barks Lewis Mackinnon
 • ISBN: 9781988747057
 • Page: 440
 • Format: Paperback
 • Tha an ceathramh cruinneachadh do bh rdachd aig Lodaidh MacFhionghain a cur feairt air eadar theangachaidhean do mh neachaidhean Rumi a rinn Coleman Barks an cuide ri d in a rinn MacFhionghain fh in Tha cuspairean nan d n s a chruinneachadh seo air an cur ann an se rsachan a bhios a freagair ri cinn l a th id an cumail ann am m osachan culturach nan G idheal an AlbaiTha an ceathramh cruinneachadh do bh rdachd aig Lodaidh MacFhionghain a cur feairt air eadar theangachaidhean do mh neachaidhean Rumi a rinn Coleman Barks an cuide ri d in a rinn MacFhionghain fh in Tha cuspairean nan d n s a chruinneachadh seo air an cur ann an se rsachan a bhios a freagair ri cinn l a th id an cumail ann am m osachan culturach nan G idheal an Albainn Nuaidh.Lewis MacKinnon s fourth Scottish Gaelic poetry collection features translations of the Rumi interpretations of poet Coleman Barks alongside MacKinnon s own original poems The poems in the collection are grouped thematically in sections corresponding to days that are celebrated in the Gaelic cultural calendar year in Nova Scotia Tha MacFhionghuin a toirt dhuinn sealladh air cuid de bh rdachd agus smuaintean cumhachdach is cudromach bho inntinn f or iongantach, o dhuine bho linn fad air ais an eachdraidh agus o ite fad air falbh, ach fear le faclan a bhios fhathast buntainneach do r beatha l itheil an diugh Obair mhath, air a cur gu math, agus airidh air aire farsaing Molaidh mi dhan t saoghal i Ach bithibh faiceallach faodaidh i smaoineachadh domhain a thoirt oirbh Aonghas MacLe id, C bh Anndra, Ceap Breatainn, AN MacKinnon gives us an insight into some powerful and important poetry and thoughts from a truly remarkable mind, that of a man from a distant past and a far away place, but one whose words still resonate with everyday life today A fine and well put together piece of work, worthy of widespread attention I recommend it to the world Beware it will make you think Angus MacLeod, Goose Cove, Cape Breton, NS Tha an leabhar grinn seo a toirt ri ch ile b rdachd bho dhiofar linntean is d thchannan ach uile air t ir na h aon ceann uidhe gliocas Tha e na thlachd mh r sgr obhadh cudromach r mar seo a leughadh Canada Thillear dhan leabhar seo iomadach r gus c ilidh a rithist air cuid de na d in T ha feadhainn a dh fheumar cnuasachd is cuid eile a tha goirid, grinn is a bhualas nad inntinn mar ghath gr ine Gun teagamh bheir e ort me rachadh air ioma chuspair, is thig tlachd an cois sin An Dr Aonghas MacLe id, Glaschu This elegant book brings together poetry from different eras and countries but all in pursuit of the same objective wisdom It s a great delight to read important new writing like this from Canada One will return to this book many times to visit some of the poems S some must be pondered and others are short, neat and strike your mind like a sunbeam Without doubt it will make you ponder many subjects, which will itself be a joy to the reader Dr Angus MacLeod, Glasgow

  • UNLIMITED AUDIOBOOK Ï Ràithean airson Sireadh / Seasons for Seeking: Dàin Rumi airson a’ Mhìosachain Ghàidhealaich an Albainn Nuaidh / Poems of Rumi for the Gaelic Cultural Calendar in Nova Scotia - by Lodaidh MacFhionghain Coleman Barks Lewis Mackinnon
   Lodaidh MacFhionghain Coleman Barks Lewis Mackinnon

  About Author

  1. Lodaidh MacFhionghain Coleman Barks Lewis Mackinnon

   Lodaidh MacFhionghain Coleman Barks Lewis Mackinnon Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Ràithean airson Sireadh / Seasons for Seeking: Dàin Rumi airson a’ Mhìosachain Ghàidhealaich an Albainn Nuaidh / Poems of Rumi for the Gaelic Cultural Calendar in Nova Scotia book, this is one of the most wanted Lodaidh MacFhionghain Coleman Barks Lewis Mackinnon author readers around the world.

   Reply

  Ràithean airson Sireadh / Seasons for Seeking: Dàin Rumi airson a’ Mhìosachain Ghàidhealaich an Albainn Nuaidh / Poems of Rumi for the Gaelic Cultural Calendar in Nova Scotia Comment

  1. Aithris ichidh fhuair mi lethbhreac l irmheis dhen leabhar seo bhon fhoillsichear Disclaimer I received a review copy of this book from the publisher An English review follows the Gaelic Feumaidh mi aideachadh, an toiseach, gu bheil mi car beag chreidmheach mu dheidhinn a chleachdaidh mh neachaidh aig Coleman Barks faic an t alt seo ach chan ann air Coleman Barks a bhios mi a mach san l irmheas seo, ach air Lodaidh MacFhionghain S e measgachadh de dh in ra le MacFhionghain agus a chuid as motha [...]


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *