Pudełko z marzeniami

Pude ko z marzeniami Zdradzony przez narzeczon i oszukany przez wsp lnika trzydziestoletni Micha marzy o tym aby zacz nowe ycie Kiedy dowiaduje si e podczas II wojny wiatowej jego rodzina ukry a w ma ym miasteczku na p

 • Title: Pudełko z marzeniami
 • Author: Magdalena Witkiewicz Alek Rogoziński
 • ISBN: 9788380753419
 • Page: 445
 • Format: Paperback
 • Zdradzony przez narzeczon i oszukany przez wsp lnika trzydziestoletni Micha marzy o tym, aby zacz nowe ycie Kiedy dowiaduje si , e podczas II wojny wiatowej jego rodzina ukry a w ma ym miasteczku na p nocy Polski skarb, wyrusza na jego poszukiwanie S k w tym, e w miejscu ukrycia skarbu stoi teraz restauracja prowadzona przez r wie niczk Micha a, Malwin DziewcZdradzony przez narzeczon i oszukany przez wsp lnika trzydziestoletni Micha marzy o tym, aby zacz nowe ycie Kiedy dowiaduje si , e podczas II wojny wiatowej jego rodzina ukry a w ma ym miasteczku na p nocy Polski skarb, wyrusza na jego poszukiwanie S k w tym, e w miejscu ukrycia skarbu stoi teraz restauracja prowadzona przez r wie niczk Micha a, Malwin Dziewczyna ma problem ze swoim ukochanym, kt ry odszed w sin dal , i babci , kt ra po wielu latach wr ci a z Francji i koniecznie chcia aby teraz w restauracji wnuczki serwowa abie udka i limaki.Micha postanawia zaprzyja ni si z Malwin i zdoby jej zaufanie, by p niej w tajemnicy przed dziewczyn odzyska sw j skarb Niestety gdy w spraw wmieszaj si dwie w cibskie staruszki, dw jka dzieci i tajemniczy wi ty Eskpedyt, nic nie p jdzie zgodnie z jego planem.Pude ko z marzeniami to przewrotna i zaskakuj ca komedia romantyczna o tym, e czasem nale y zrezygnowa z marze po to, aby wreszcie zacz y si one spe nia

  • UNLIMITED BOOK Å Pudełko z marzeniami - by Magdalena Witkiewicz Alek Rogoziński
   Magdalena Witkiewicz Alek Rogoziński

  About Author

  1. Magdalena Witkiewicz a writer Graduated from Gda sk University, Gdansk Foundation for Management Development and Executive Master of Business Administration MBA in Gda sk She has worked as a marketing analyst and marketing specialist Until recently, she has owned a marketing companygdalenawitkiewiczIn 2013 she published four bestsellers Zamek z piasku, Szko a on, Ballada o ciotce Matyldzie, Lilka i sp ka , three of which granice vortal warded in a contest for the best books of spring and summerA Vietnamese publishing house has bought the rights to Szko a on book and this novel will be translated and published in Asia in 2014Magdalena Witkiewicz has also represented Poland at the International Festival of Literature for Children in Lithuania.She conducts writing workshops for teenagers.In her novels she mentions the most important problems of nowadays women Thanks to her books, women find the faith for dreams to come true All you should do is to take your fate into your hands and help it a bit.

   Reply

  Pudełko z marzeniami Comment

  1. Jaki czas temu w skrzynce znalaz am tajemnicz , czerwon kopert , pachn c cynamonem, a w rodku nas czone zapachem serduszko i ulotk , zapowiadaj c now ksi k , Pude ko z marzeniami Czyjego autorstwa No w a nie tego nie wiedzia nikt Po wielu spekulacjach wysz o na jaw, e za wszystkim stoi wydawnictwo Filia, a ksi ka ma nie jednego autora, ale a dwoje Magdalen Witkiewicz i Alka Rogozi skiego Mia am okazj ogl da ten duet razem, nie mia am wi c w tpliwo ci, e z po czenia si dwojga tak pozytywnych ludz [...]
  2. W tym roku wyj tkowo trudno by o mi wczu si w magi nadchodz cych wi t Bo ego Narodzenia Dlatego pr buj c jako zaradzi temu problemowi na grudzie wybra am pozycj kr lowej powie ci obyczajowych i jednocze nie specjalistki od szcz liwych zako cze Magdaleny Witkiewicz i ksi cia komedii kryminalnej Alka Rogozi skiego Malwina Ko cikiewicz ma 30 lat i pod wp ywem ukochanego Rados awa rzuci a prac w korporacji i Miasteczku tak, to jest nazwa kupi a restauracj oraz mieszkanie Kobieta mia a plan, e wraz z [...]


  3. Bardzo urocza historia W sumie nie jest typowo wi teczna Bo e Narodzenie jest tam tylko delikatnym t em, jednak ca a opowie jest bardzo ciep a i przyjemna Troch stereotyp w tu, przekoloryzowania tam, ale wszystko w ramach roz mieszenia czytelnika, wi c zrozumia e Gama kolorowych bohater w, o kt rych bardzo przyjemnie si czyta o Zw aszcza polubi am Malwin i dzieciaki Micha okaza si jednak raczej rednio inteligenty i nie do ko ca przypad mi do gustu Motyw pude ka z marzeniami i wi tego spe niaj ce [...]


  4. Ksi ka na jedno posiedzenie Mam mimo wszystko wra enie, e w stosunku do Pracowni dobrych my li oraz Ballady o ciotce Matyldzie czytanych par dni temu postaci s troch mniej wyraziste z drugiej strony powr t do Miasteczka z Pracowni by dla mnie bardzo sympatyczny C i w a ciwie to tyle, po prostu mi a ksi ka niewymagaj ca zbyt wiele my lenia, ciesz ca, wywo uj ca u miech Nie ma tu jako bardzo du o wi tecznej atmosfery mimo e akcja dzieje si i w zim , i w Wigili , ale na pewno to, e ka dej dobrej po [...]


  5. Nie jest to mo e jaka wybitna lektura, ale na wi teczne rozleniwienie nadaje si w sam raz Du o dobrego humoru, ciekawa historia rodzinna, bohaterowie, kt rych nie da si nie lubi Lektura idealna na grudniowe wieczory.


  6. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo kocham Cudowna historia, pe na humoru i wi tecznego klimatu Owiana nutk tajemnicy i przygody R nice pokoleniowe, mi o , przyja Przecudowna ksi ka


  7. Nie mo na powiedzie , e Pude ko z marzeniami to ksi ka najwy szych lot w, ale nie mo na jej odm wi wi tecznego klimatu szczeg lnie, je li czyta si na lekcjach i lekko ci j zyka Dobrze poznajemy tu naszych bohater w i ich histori Ksi ka jest w pewnych momentach nieco banalna i niekt re postacie s schematyczne, a inne wyolbrzymione, co po cz ci z tego, co si zorientowa am mo emy zawdzi cza pani Magdalenie To nie jest przytyk, obserwacja z podzi kowa.Nie da si odm wi tej ksi ce uroku, a pani Wiesia [...]


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *